Δευτέρα, 8 Ιουνίου 2009

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑ


ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΣΤΑ ΠΟΛΥΜΕΣΑ

http://docs.google.com/Doc?id=dtgxccb_7djf4x5dn&hl=en

ΑΡΧΗ

ΑΡΧΗ:

Η παρόν εργασία γράφτηκε με σκοπό να καλύψει τις διδαχτικές ανάγκες στο μάθημα της τοπογραφίας των σπουδαστών του τμήματος εκπαιδευτικών πολιτικών δομικών έργων της Α.Σ.ΠΑΙ.ΤΕ.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ:


Τοπογραφία είναι η επιστήμη η οποία ασχολείται με τις μεθόδους με την βοήθεια των οποίων απεικονίζεται υπό κλίμακα η επιφάνεια του εδάφους επάνω σε ένα επίπεδο. Αναλύοντας περισσότερο τον ορισμό αυτό θα έλεγε κανείς ότι η Τοπογραφία διδάσκει την τέχνη των μετρήσεων και υπολογισμών των γεωμετρικών στοιχείων μεταξύ σημείων της επιφάνειας του εδάφους με σκοπό τη σύνταξη σχεδίου υπό κλίμακα στο οποίο οι φυσικές και τεχνητές λεπτομέρειες να εμφανίζονται στη σωστή οριζοντιογραφική και υψομετρική τους σχέση.


Με βάση το συγκεκριμένο αυτό αντικείμενο η Τοπογραφία πρέπει να τοποθετηθεί ανάμεσα στις συγγενικές της επιστήμες που ασχολούνται με τη μελέτη της Γης (γεωεπιστήμες), όπως είναι η Γεωγραφία, η Γεωλογία, η Γεωδυναμική κ.α. Το έργο της διαφοροποιείται από εκείνο της Γεωδαισίας ως προς το ότι ασχολείται με τη λεπτομερή απεικόνιση, την αποτύπωση όπως συνήθως λέγεται, περιορισμένων εκτάσεων της επιφάνειας της Γης. Η Γεωδαισία έχει ως αντικείμενο τον προσδιορισμό του σχήματος και του μεγέθους ολόκληρης της Γης, τη μελέτη του γήινου πεδίου βαρύτητας και τον προσδιορισμό σημείων αναφοράς επάνω στη φυσική επιφάνεια της Γης, που θα χρησιμοποιηθούν για τη χαρτογράφηση της.

ΣΚΟΠΟΣ

ΣΚΟΠΟΣ:


Ο σκοπός της Τοπογραφίας επιτυγχάνεται με τον προσδιορισμό της θέσης, που σημαίνει τον προσδιορισμό των συντεταγμένων σημείων, των φυσικών ή τεχνητών χαρακτηριστικών λεπτομερειών του εδάφους, σε ένα ορισμένο σύστημα αναφοράς. Το αποτέλεσμα της εργασίας αυτής παρουσιάζεται, στις περισσότερες περιπτώσεις γραφικά υπό μορφή ενός διαγράμματος ή ενός χάρτη.